Sessie

Privacy Policy

Skype sessies It’s my Pleasure

Annemarie Reilingh Haptotherapie/ Pelvic Awakening hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy wil ik je heldere en transparante informatie geven over hoe ik omga met persoonsgegevens.

Ik doe er alles aan om uw privacy te waarborgen en ga daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Annemarie Reilingh Haptotherapie/ Pelvic Awakening houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat ik in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerk in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy Policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Annemarie Reilingh Haptotherapie/ Pelvic Awakening ben ik verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van mijn Privacy Policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met mij wenst op te nemen kan dit via het contactformulier op mijn website: www.pelvicawakening.com/contact

Verwerking van persoonsgegevens van cliënten

Persoonsgegevens van cliënten worden door Annemarie Reilingh Haptotherapie/ Pelvic Awakening verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinde;
 • Het uitvoering geven aan de sessieovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De sessieovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Annemarie Reilingh Haptotherapie/ Pelvic Awakening de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Adres
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum
 • Geslacht;
 • Gegevens over de gezondheid (alleen indien van toepassing)
 • Gegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van coaching

 

Uw persoonsgegevens worden door Annemarie Reilingh Haptotherapie/ Pelvic Awakening opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de sessieovereenkomst en daarna minimaal 15 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens

Persoonsgegevens van cliënten worden door Annemarie Reilingh Haptotherapie/ Pelvic Awakening verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinde.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De sessieovereenkomst;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Annemarie Reilingh Haptotherapie/ Pelvic Awakening de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geslacht.

Uw persoonsgegevens worden door Annemarie Reilingh Haptotherapie/ Pelvic Awakening opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Maximaal 40 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees

Persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees worden door Annemarie Reilingh Haptotherapie/ Pelvic Awakening verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het inschrijving formulier Nieuwsbrief;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Annemarie Reilingh Haptotherapie/ Pelvic Awakening de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Annemarie Reilingh Haptotherapie/ Pelvic Awakening opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men aangemeld is.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan mij geeft kan ik aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maak ik gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma;
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • Het verzorgen van nieuwsbrieven.

Ik geef nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee ik geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maak ik hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zal ik de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dien ik medewerking te verlenen en ben dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kan ik persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft (denk aan huisarts of medebehandelaren).

Binnen de EU

Ik verstrek geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Ik verwerk enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Annemarie Reilingh Haptotherapie/ Pelvic Awakening bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Ik heb passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo heb ik bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Annemarie Reilingh Haptotherapie/ Pelvic Awakening van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • Ik hanteer een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Ik pseudonimiseer en zorg voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Ik maak back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • Ik test en evalueer regelmatig deze maatregelen;

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door mij of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door mij te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Ik kan u vragen om u te legitimeren voordat ik gehoor kan geven aan voornoemde verzoeken.

Mag ik uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vraag ik u hierover direct contact met mij op te nemen. Komen wij er samen niet uit dan vind ik dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van deze Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met mij op!

Contactgegevens postadres:

Annemarie Reilingh Haptotherapie/ Pelvic Awakening
Latherusstraat 2B
1032 EA Amsterdam
annemarie@itsmypleasure.nl

SESSIEOVEREENKOMST ‘IT’S MY PLEASURE’ SKYPE SESSIES

Uitgevoerd door Annemarie Reilingh Bedrijfsnaam: Annemarie Reilingh Haptotherapie/ Pelvic Awakening

Kosten

Een Skypesessie kost € 100,00 en duurt 50 minuten of € 50,00 voor een duur van 25 minuten, deze bedragen zijn exclusief 21% btw.

Vergoeding

Skypesessies worden niet vergoed door de zorgverzekeraar. In enkele gevallen kunt u ze zakelijk aftrekken. Vraag uw boekhouder om advies.

Betaling

Na de sessie ontvangt u een factuur per mail, het bedrag kan worden overgemaakt op rekeningnummer NL40RABO0123989973 t.n.v. Annemarie Reilingh o.v.v. het factuurnummer.

• De factuur dient uiterlijk 14 dagen na de factuurdatum betaald te zijn. Zo wordt voorkomen dat een betalingsherinnering en in tweede instantie een laatste aanmaning wordt verstuurd.

• Bij het uitblijven van betaling na de laatste aanmaning volgt een incassoregeling, waarvan alle kosten worden doorberekend naar de cliënt.

Betalingsvoorwaarden

1.   De door Annemarie Reilingh aan een patiënt/ cliënt/ coachee of diens wettelijke vertegenwoordiger    

      gedeclareerde bedragen voor honoraria voortvloeiend uit de consultatie c.q. behandeling

      of verrichting ten behoeve van de patiënt of cliënt, dienen binnen 14 dagen na factuur 

      datum te worden voldaan.

2.  Indien het verschuldigde bedrag niet binnen 14 dagen is voldaan, is de patiënt/ cliënt/ coachee in

     verzuim, zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist. De patiënt of cliënt is    

     met ingang van de dag waarop hij / zij in verzuim is over het verschuldigde bedrag de 

     wettelijke rente verschuldigd zolang als de patiënt of cliënt in gebreke blijft aan zijn / haar   

     verplichting te voldoen. Annemarie Reilingh zal op die rent aanspraak maken indien de

     patiënt of cliënt ook nog na de in artikel 3 bedoelde termijn niet aan zijn / haar verplichting

     heeft voldaan.

3.  Indien de patiënt/ cliënt/ coachee in het in artikel 2 genoemde geval na een betalingsherinnering   

     niet binnen de daarin vermelde redelijke termijn alsnog aan zijn / haar verplichtingen heeft 

     voldaan, is Annemarie Reilingh gerechtigd onverwijld tot incasso van de vordering over te 

     gaan, dan wel derden daarmee te belasten.

4.  Alle buitengerechtelijke kosten, verband houdend met de incasso, komen ten laste van de 

     patiënt of cliënt. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op ten minste 15% van het 

     te vorderen bedrag met een minimum van € 75,- excl. btw.

Verhindering

Bent u verhinderd zorg er dan voor dat de afspraak uiterlijk 24 uur van tevoren geannuleerd wordt. Zaterdag, zondag en feestdagen niet meegerekend. Annuleren kan per email: annemarie@itsmypleasure.nl of per telefoon/whatsapp: +31 619 748 209 Bij te laat of niet doorgeven van de verhindering factureer ik het volledige tarief tenzij anders overeengekomen.

Verslaglegging

Ik gebruik een digitaal cliëntendossier in de beveiligde online omgeving van Moneybird volgens de normen van de Algemene Verordening Bescherming persoonsgegevens.

Informeren aan derden

Informeren aan derden gebeurt alleen als u hiervoor toestemming heeft gegeven. Dit kan een eindevaluatie naar de verwijzer zijn of overleg met medebehandelaars wanneer dit bevorderlijk of noodzakelijk is voor de begeleiding.

Klachten Waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt. Heeft u een klacht? Stel mij hier dan in eerste instantie schriftelijk van op de hoogte (bij voorkeur binnen 30 dagen na het incident). U ontvangt dan binnen 14 dagen van mij een schriftelijke reactie en indien nodig gaan we een gesprek aan. Mocht u zich onvoldoende gehoord of begrepen voelen in uw klacht dan kunt u zich (voor klachten omtrent behandeling haptotherapie) wenden tot de Vereniging van Haptotherapeuten. De VVH klachtenregeling voldoet aan de Wet klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz).

Medische gegevens Alle eventuele, nadelige gevolgen voortvloeiende uit het achterhouden van informatie aanwezig in het medisch dossier bij de huisarts, zijn voor verantwoordelijkheid en rekening van de cliënt.

Het sessieproces

Bij aanvraag van een sessie vult u online een formulier in waarin staat: – de vraag waar u antwoord op wil hebben – de intentie voor de sessie(s) – (medisch) relevante gegevens die van belang zijn

 • andere gegevens waarvan u vermoed dat deze van belang zijn
 • u gaat akkoord met de privacy verklaring en sessieovereenkomtIn de sessie geef ik antwoord op uw vraag, of leg uit waarom ik dat wel/niet kan doen of u advies geef om een andere hulp- zorgverlener te consulteren. Indien we meerdere sessies doen komen wij dit mondeling overeen en dit leg ik vast in een dossier evenals de hulpvraag en een notitie van het verloop per sessie.

Privé Sessies

Persoonlijke sessies (live of via skype) die helemaal afgestemd zijn op jou. Samen met Annemarie nóg meer uit de training(en) halen.

Wil jij...

 • Meer weten over je lichaam
 • Individuele aanpassingen voor oefeningen uit de trainingen​
 • Een complementaire kijk op een (medische) uitdaging
 • Bekkenbodem check en advies
 • Persoonlijke begeleiding bij je proces
 • Een onderwerp uitdiepen
 • Kijken naar jouw persoonlijke situatie
 • Persoonlijk bespreken welke (vervolg)training het meest geschikt is
 • ……

Boek een sessie

De trainingen van It’s my Pleasure zijn bedoeld voor álle vrouwen. Natuurlijk ben jij niet zomaar ‘elke’ vrouw. Jij bent uniek. Onze trainingen zijn op zich al heel waardevol. Daarnaast zijn er persoonlijke toevoegingen, tips en aanpassingen mogelijk, waardoor je er nóg meer uit kunt halen.

Annemarie

 • 16 jaar ervaring als fysiotherapeut, waarvan 8 met                bekkenproblematiek
 • 6 jaar ervaring als GZ-Haptotherapeut
 • 4 jaar training en ervaring in tantra
 • Holistic Pelvic Care provider (Tami Kent)
 • Deskundigheidsbevordering op gebied van: de-armoring, jade ei, trauma en het lijf, seksualiteit.

 

Annemarie geeft ook sessies in-levende-lijve. Meer informatie over haptotherapie of Holistic Pelvic Care, kijk dan op www.pelvicawakening.com

Inschrijfformulier

Vul dit formulier in om een sessie aan te vragen. Annemarie neemt dan binnen enkele dagen contact met je op om een afspraak te plannen. De betaling gaat via haar praktijk. Je ontvangt de nota achteraf.

  IK WIL EEN:  
  Ik heb de privacy policy gelezen en ga hiermee akkoord.Ik heb de sessie overeenkomst gelezen en ga hiermee akkoord.