Algemene voorwaarden

 

It’s my Pleasure

 

 1. Definities
  • In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
   1. It’s my Pleasure: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: gevestigd aan de President Kennedylaan 120-2 te Amsterdam, 0651813772, info@itsmypleasure.nl, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 78520878;
   2. deelnemer: de natuurlijke persoon die met It’s my Pleasure via de website een overeenkomst is aangaan dan wel de natuurlijke persoon die de training volgt;
   3. overeenkomst: de overeenkomst tussen de deelnemer en It’s my Pleasure;
   4. training: de door It’s my Pleasure aangeboden training;
   5. website: de website itsmypleasure.nl die door It’s my Pleasure wordt beheerd;
   6. content: alle door It’s my Pleasure in het kader van de overeenkomst ter beschikking gestelde adviezen, teksten, afbeeldingen, foto’s, video’s, en andere materialen en elektronische bestanden;
   7. FB content: alle teksten, foto’s en video’s die de deelnemer op de Facebook-pagina van It’s my Pleasure plaatst;
   8. Facebook-pagina: de geheime Facebook-pagina die It’s my Pleasure beheert.

 

 1. Algemeen
  • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle met It’s my Pleasure tot stand gekomen overeenkomsten en op deelname aan de training.
  • Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij tussen partijen schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen.
  • Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door It’s my Pleasure vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.
  • Indien It’s my Pleasure niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat It’s my Pleasure in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.
  • It’s my Pleasure heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold op het moment van het tot stand komen van de overeenkomst, tenzij de deelnemer na het tot stand komen van de overeenkomst akkoord is gegaan met de nieuwe versie van de algemene voorwaarden.

 

 1. Aanbod
  • Ieder aanbod van It’s my Pleasure is vrijblijvend.
  • Kennelijke fouten of vergissingen in e-mailberichten of op de website binden It’s my Pleasure niet.
  • Vermelde prijzen zijn inclusief btw.

 

 1. Totstandkoming van de overeenkomst
  • De overeenkomst komt tot stand nadat de deelnemer zich succesvol via de website heeft ingeschreven en heeft betaald.
  • Indien de deelnemer jonger is dan 16 jaar, dan dient zij voorafgaand aan het aangaan van een overeenkomst met It’s my Pleasure toestemming te hebben verkregen van een ouder of een voogd die het wettelijk gezag heeft.
  • De overeenkomst kan pas via de website tot stand komen nadat de deelnemer tijdens het inschrijven heeft aangeklikt dat hij akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.
  • Nadat de overeenkomst via de website tot stand is gekomen, stuurt It’s my Pleasure de deelnemer onverwijld een bevestiging via de e-mail. Indien de deelnemer geen bevestigingsmail van It’s my Pleasure heeft ontvangen, dan dient de deelnemer zo spoedig mogelijk contact op te nemen met It’s my Pleasure.

 

 1. Herroepingsrecht
  • De deelnemer heeft het recht de overeenkomst binnen 14 dagen na het tot stand komen van de overeenkomst te ontbinden. De ontbinding dient via de e-mail (finance@selfpleasure.nl) te geschieden.
  • Indien It’s my Pleasure op uitdrukkelijk verzoek van de deelnemer tijdens de herroepingsperiode is begonnen met de uitvoering van de overeenkomst, dan is de deelnemer It’s my Pleasure een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door It’s my Pleasure is nagekomen op het moment dat de deelnemer een beroep doet op haar herroepingsrecht, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.
  • Indien de deelnemer gebruik maakt van haar herroepingsrecht, dan zal It’s my Pleasure de door de deelnemer reeds betaalde trainingskosten of een deel daarvan, indien artikel 5.2 van toepassing is, binnen 14 dagen retourneren.

 

 1. Annulering door de deelnemer
  • Indien de deelnemer de overeenkomst annuleert nadat de herroepingsperiode is verstreken, zoals omschreven in artikel 5.1, dan worden annuleringskosten in rekening gebracht. De annuleringskosten bedragen:
   1. bij annulering langer dan 30 dagen voor aanvang van de training: € 15,-;
   2. bij annulering 30 dagen of korter en langer dan 4 dagen voor aanvang van de training: 50% van de totale trainingskosten + € 15,-;
   3. bij annulering 4 dagen of korter voor aanvang van de training: 100% van de totale trainingskosten.
  • Annulering dient via de e-mail (finance@itsmypleasure.nl) te geschieden.
  • De annuleringskosten worden, voor zover mogelijk, verrekend met het bedrag dat de deelnemer aan It’s my Pleasure betaald heeft voor de training. Het na de verrekening van de annuleringskosten door de deelnemer te veel betaalde bedrag wordt door It’s my Pleasure binnen 14 dagen na de annulering aan de deelnemer gerestitueerd.
  • In overleg kan de deelnemer een training op een later tijdstip volgen. In een dergelijk geval worden de reeds betaalde trainingskosten niet gerestitueerd.
  • Nadat It’s my Pleasure daarvoor haar akkoord heeft gegeven, kan de deelnemer zich laten vervangen door een andere deelnemer.

 

 1. Uitvoering van de overeenkomst
  • It’s my Pleasure zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
  • De inhoud van de training is afhankelijk van het soort training die de deelnemer heeft afgenomen. De inhoud van de verschillende soorten trainingen staat duidelijk op de website omschreven.
  • De training heeft een onbepaalde looptijd.
  • De materialen behorende tot de training die de deelnemer heeft afgenomen blijven tot de beschikking van de deelnemer zolang It’s my Pleasure de trainingen geeft en bestaat. In ieder geval voor een periode van 1 jaar nadat de deelnemer de training(en) gekocht heeft.

 

 1. Verplichtingen van de deelnemer
  • De deelnemer dient ervoor zorg te dragen dat ontvangen e-mailberichten van It’s my Pleasure niet in haar spambox terecht komen.
  • Het is de deelnemer niet toegestaan e-mailberichten met content van It’s my Pleasure of de content naar derden door te sturen, openbaar te maken, te verveelvoudigen of op enige andere wijze aan derden kenbaar te maken. Handelt de deelnemer in strijd met deze bepaling, dan wordt inbreuk gemaakt op de intellectuele eigendomsrechten van It’s my Pleasure, zie ook artikel 15.

 

 1. Inloggegevens
  • Indien in het kader van de training aan de deelnemer inloggegevens worden verstrekt om in te loggen op de website, dan dient de deelnemer deze inloggegevens niet aan derden te verstrekken of op enige wijze met derden te delen. Inloggegevens zijn niet overdraagbaar. De deelnemer dient uiterst zorgvuldig om te gaan met – en is verantwoordelijk voor – haar inloggegevens. Indien ongeautoriseerde derden gebruik maken van de inloggegevens van de deelnemer, dan kan It’s my Pleasure daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld.
  • Indien de deelnemer constateert dat een derde ongeautoriseerd gebruik maakt van haar inloggegevens, dan dient de deelnemer It’s my Pleasure daarvan onverwijld in kennis te stellen.

 

 1. Website en gebruiksvoorwaarden
  • It’s my Pleasure garandeert niet dat de website zonder onderbrekingen of fouten zal werken of dat alle fouten zullen worden verbeterd.
  • It’s my Pleasure is te allen tijde gerechtigd wijzigingen aan te brengen in de website.
  • Bij gebruik van de website dient de deelnemer zich op te stellen conform hetgeen van een verantwoordelijke en zorgvuldige internetgebruiker verwacht mag worden.
  • Het is de deelnemer niet toegestaan de beveiligingsapplicaties op de website te omzeilen dan wel te kraken.
  • Het is de deelnemer niet toegestaan de website op een dergelijke wijze te gebruiken dat daardoor de juiste werking van computersystemen van It’s my Pleasure of derden wordt aangetast dan wel dat daardoor andere gebruikers van de website worden gehinderd respectievelijk belemmerd.

 

 1. Facebook-pagina
  • Op het gebruik van Facebook zijn de gebruiksvoorwaarden van Facebook van toepassing. Het gebruik van Facebook geschiedt te allen tijde voor risico van de deelnemer.
  • De deelnemer zal geen FB content op de Facebook-pagina plaatsen die:
   1. in strijd is met nationale en/of internationale wet- en regelgeving;
   2. in strijd is met de goede zeden of met de geest van handelen en gedragsregels die gelden op het internet;
   3. de (intellectuele eigendoms)rechten van derden schendt;
   4. het gebruik van internet door anderen kan beïnvloeden of verhinderen;
   5. schade kan toebrengen aan, of kwetsend of discriminerend kan zijn ten opzichte van anderen, zoals beledigende, lasterlijke, agressieve, gewelddadige, racistische, opruiende, haatdragende uitingen;
   6. vertrouwelijk is en niet openbaar mag worden gemaakt, zoals maar zeker niet beperkt tot, privé gegevens van natuurlijke personen.
  • Het is niet toegestaan:
   1. foto’s of video’s van herkenbare personen op de Facebook-pagina te plaatsen die voor die plaatsing geen toestemming hebben gegeven;
   2. met gebruik van de Facebook-pagina personen te stalken, te pesten, uit te schelden, te bedreigen, lastig te vallen, belachelijk te maken of te intimideren;
   3. FB content die door andere deelnemers op de Facebook-pagina geplaatst is openbaar te maken of op welke wijze dan ook aan derden kenbaar te maken. Deze FB content dient te allen tijde vertrouwelijk te worden behandeld;
  • Het is de deelnemer niet toegestaan de Facebook-pagina voor een ander doel te gebruiken dan waarvoor de Facebook-pagina aan de deelnemer ter beschikking is gesteld, waaronder het gebruik van de Facebook-pagina voor commerciële doeleinden.
  • Indien een deelnemer een anoniem profiel heeft, dan is het profiel geverifieerd door It’s my Pleasure.
  • Heeft de deelnemer vragen over het gebruik van de Facebook-pagina, dan kan de deelnemer contact opnemen met de helpdesk van It’s my Pleasure, zie artikel 14.
  • It’s my Pleasure heeft het recht om de deelnemer van de Facebook-pagina te verwijderen indien de deelnemer in strijd met dit artikel heeft gehandeld.

 

 1. Blokkeren van account en verwijderen van FB content
  • Indien de deelnemer in strijd handelt met deze algemene voorwaarden, de overeenkomst, wet- en regelgeving, de rechten van derden schendt of onrechtmatig jegens It’s my Pleasure handelt, dan is de deelnemer aansprakelijk voor alle schade die It’s my Pleasure daardoor lijdt en is It’s my Pleasure gerechtigd het account van de deelnemer op de website te blokkeren en/of FB content van de Facebook-pagina te verwijderen.

 

 1. Betaling
  • Betaling dient vooraf te geschieden.
  • Aan de deelnemer worden de volgende betaalmogelijkheden aangeboden:
   1. KBC/Belfius;
   2. Overboeking;
   3.  
  • It’s my Pleasure heeft passende beveiligingsmaatregelen genomen om de elektronische betaling via de website veilig te laten verlopen.

 

 

 

 1. Klachten
  • Voor vragen en/of klachten kan de deelnemer contact opnemen met de helpdesk van It’s my Pleasure. De helpdesk is op de volgende wijzen bereikbaar:
   1. via het contactformulier op de website;
   2. via het e-mailadres info@itsmypleasure.nl.
  • De deelnemer dient It’s my Pleasure de mogelijkheid te geven de klacht te onderzoeken. Het feit dat It’s my Pleasure overgaat tot het onderzoeken van een klacht impliceert niet dat It’s my Pleasure erkent dat de uitgevoerde werkzaamheden gebrekkig zijn.
  • Indien It’s my Pleasure de klacht van de deelnemer gegrond acht, dan zal de deelnemer It’s my Pleasure in de gelegenheid stellen de werkzaamheden alsnog te verrichten. In het geval dat het alsnog verrichten van de werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal It’s my Pleasure slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 16.

 

 1. Intellectuele eigendomsrechten
  • It’s my Pleasure behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere wet- en regelgeving die betrekking hebben op intellectuele eigendomsrechten.
  • It’s my Pleasure is en blijft volledig en exclusief rechthebbende ten aanzien van de intellectuele eigendomsrechten, zoals auteursrechten, die rusten op de content.
  • Het is niet toegestaan, zonder voorafgaande toestemming van It’s my Pleasure, de content te verveelvoudigen, openbaar te maken of te exploiteren.
  • Handelt de deelnemer in strijd met de intellectuele eigendomsrechten van It’s my Pleasure, dan is de deelnemer aansprakelijk voor alle schade die It’s my Pleasure daardoor lijdt. Onder schade dient o.a. te worden verstaan omzetverlies.

 

 1. Aansprakelijkheid en verjaring
  • It’s my Pleasure kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade die een direct of indirect gevolg is van:
   1. een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 17;
   2. enige daad of nalatigheid van de deelnemer.
  • It’s my Pleasure is niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door tijdelijke onbeschikbaarheid van de bestelmogelijkheid, onbereikbaarheid of verwijdering van haar website wegens onderhoud of anderszins.
  • It’s my Pleasure aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van lichamelijke of geestelijke of van welke aard dan ook aan de deelnemer die verband houdt met het volgen of gevolgd hebben van een training.
  • De deelnemer is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes, haar eigen gedrag en de consequenties hiervan.
  • It’s my Pleasure is niet aansprakelijk voor een verkeerde interpretatie door de deelnemer van de inhoud van de training.
  • De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor haar gezondheidssituatie. Indien de deelnemer twijfelt of een bepaalde oefening goed voor haar is, dan dient de deelnemer advies in te winnen bij een arts/gespecialiseerde hulpverlener. Het volgen van een training of het vragen van advies aan It’s my Pleasure dient nimmer te worden gezien als vervanging voor het raadplegen van een arts. It’s my Pleasure is geen medisch specialist/therapeut.
  • It’s my Pleasure is niet aansprakelijk voor verminking of verlies van gegevens als gevolg van verzending van de gegevens met behulp van telecommunicatiefaciliteiten.
  • It’s my Pleasure kan door de deelnemer niet aansprakelijk worden gesteld indien het resultaat voortvloeiende uit de door It’s my Pleasure verrichte werkzaamheden niet voldoet aan de verwachtingen van de deelnemer.
  • It’s my Pleasure is niet aansprakelijk voor de schade die is veroorzaakt door hackers.
  • Indien It’s my Pleasure aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van It’s my Pleasure beperkt tot het bedrag dat de deelnemer betaald heeft voor de training waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
  • De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van het It’s my Pleasure.
  • Alle aanspraken jegens It’s my Pleasure die niet binnen 1 jaar na hun ontstaan bij It’s my Pleasure zijn ingediend, vervallen door verjaring.

 

 1. Overmacht
  • Onder overmacht wordt onder andere, maar niet uitsluitend, verstaan: weersinvloeden; natuurrampen; oorlog; terrorisme; brand; diefstal; internet- en stroomstoring; storing in het e-mailverkeer; computervredebreuk of hacker attack; overheidsmaatregelen; ziekte van de natuurlijke persoon die namens It’s my Pleasure de overeenkomst uitvoert.
  • It’s my Pleasure heeft het recht gedurende de periode dat de overmachtssituatie duurt de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst te ontbinden.
  • Indien er sprake is van een overmachtssituatie, dan stelt It’s my Pleasure de deelnemer daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

 

 1. Ontbinding van de overeenkomst
  • It’s my Pleasure is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien de deelnemer haar verplichtingen jegens It’s my Pleasure niet nakomt en de deelnemer geen gehoor heeft gegeven aan een gestuurde ingebrekestelling. Indien nakoming blijvend onmogelijk is, dan kan een ingebrekestelling achterwege blijven.
  • Voorts is It’s my Pleasure bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

 

 1. Geheimhouding
  • Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
  • Indien It’s my Pleasure - op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak - gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden te verstrekken en It’s my Pleasure zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkent of toegestaan recht van verschoning, dan is It’s my Pleasure niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de deelnemer niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst.
  • Alle persoonsgegevens die in het kader van de overeenkomst worden verkregen worden door It’s my Pleasure strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende privacywet- en regelgeving behandeld.

 

 1. Beveiliging
  • It’s my Pleasure spant zich in om haar systemen en de website te beveiligen tegen ongeautoriseerd gebruik en verlies van ingevoerde gegevens. Het is onmogelijk om ieder ongeautoriseerd gebruik en ieder ongewild verlies van gegevens volledig uit te sluiten. It’s my Pleasure aanvaardt geen aansprakelijkheid indien ondanks de genomen maatregelen ingevoerde gegevens alsnog worden aangetast, verloren gaan of door ongeautoriseerde personen worden gebruikt.

 

 1. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
  • Op iedere overeenkomst tussen It’s my Pleasure en de deelnemer is Nederlands recht van toepassing.
  • Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de deelnemer en It’s my Pleasure zullen berecht worden door de in Nederland bevoegde rechter binnen wiens rechtsgebied de vestigingsplaats van It’s my Pleasure is gelegen. De deelnemer heeft de mogelijkheid binnen 1 maand nadat It’s my Pleasure schriftelijk een beroep heeft gedaan op dit artikel om voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.