Sessieovereenkomst

Sessieovereenkomst

‘IT’S MY PLEASURE’ SKYPE SESSIES

Uitgevoerd door Annemarie Reilingh Bedrijfsnaam: Annemarie Reilingh Haptotherapie/ Pelvic Awakening

Kosten

Een Skypesessie kost € 100,00 en duurt 50 minuten of € 50,00 voor een duur van 25 minuten, deze bedragen zijn exclusief 21% btw.

Vergoeding

Skypesessies worden niet vergoed door de zorgverzekeraar. In enkele gevallen kunt u ze zakelijk aftrekken. Vraag uw boekhouder om advies.

Betaling

Na de sessie ontvangt u een factuur per mail, het bedrag kan worden overgemaakt op rekeningnummer NL40RABO0123989973 t.n.v. Annemarie Reilingh o.v.v. het factuurnummer.

• De factuur dient uiterlijk 14 dagen na de factuurdatum betaald te zijn. Zo wordt voorkomen dat een betalingsherinnering en in tweede instantie een laatste aanmaning wordt verstuurd.

• Bij het uitblijven van betaling na de laatste aanmaning volgt een incassoregeling, waarvan alle kosten worden doorberekend naar de cliënt.

Betalingsvoorwaarden

1.   De door Annemarie Reilingh aan een patiënt/ cliënt/ coachee of diens wettelijke vertegenwoordiger gedeclareerde bedragen voor honoraria voortvloeiend uit de consultatie c.q. behandeling of verrichting ten behoeve van de patiënt of cliënt, dienen binnen 14 dagen na factuur datum te worden voldaan.

2.  Indien het verschuldigde bedrag niet binnen 14 dagen is voldaan, is de patiënt/ cliënt/ coachee in verzuim, zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist. De patiënt of cliënt is met ingang van de dag waarop hij / zij in verzuim is over het verschuldigde bedrag de
wettelijke rente verschuldigd zolang als de patiënt of cliënt in gebreke blijft aan zijn / haar
verplichting te voldoen. Annemarie Reilingh zal op die rent aanspraak maken indien de
patiënt of cliënt ook nog na de in artikel 3 bedoelde termijn niet aan zijn / haar verplichting
heeft voldaan.

3.  Indien de patiënt/ cliënt/ coachee in het in artikel 2 genoemde geval na een betalingsherinnering niet binnen de daarin vermelde redelijke termijn alsnog aan zijn / haar verplichtingen heeft voldaan, is Annemarie Reilingh gerechtigd onverwijld tot incasso van de vordering over te gaan, dan wel derden daarmee te belasten.

4.  Alle buitengerechtelijke kosten, verband houdend met de incasso, komen ten laste van de
patiënt of cliënt. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op ten minste 15% van het
te vorderen bedrag met een minimum van € 75,- excl. btw.

Verhindering

Bent u verhinderd zorg er dan voor dat de afspraak uiterlijk 24 uur van tevoren geannuleerd wordt. Zaterdag, zondag en feestdagen niet meegerekend. Annuleren kan per email: annemarie@itsmypleasure.nl of per telefoon/whatsapp: +31 619 748 209 Bij te laat of niet doorgeven van de verhindering factureer ik het volledige tarief tenzij anders overeengekomen.

Verslaglegging

Ik gebruik een digitaal cliëntendossier in de beveiligde online omgeving van Moneybird volgens de normen van de Algemene Verordening Bescherming persoonsgegevens.

Informeren aan derden

Informeren aan derden gebeurt alleen als u hiervoor toestemming heeft gegeven. Dit kan een eindevaluatie naar de verwijzer zijn of overleg met medebehandelaars wanneer dit bevorderlijk of noodzakelijk is voor de begeleiding.

Klachten

Waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt. Heeft u een klacht? Stel mij hier dan in eerste instantie schriftelijk van op de hoogte (bij voorkeur binnen 30 dagen na het incident). U ontvangt dan binnen 14 dagen van mij een schriftelijke reactie en indien nodig gaan we een gesprek aan. Mocht u zich onvoldoende gehoord of begrepen voelen in uw klacht dan kunt u zich (voor klachten omtrent behandeling haptotherapie) wenden tot de Vereniging van Haptotherapeuten. De VVH klachtenregeling voldoet aan de Wet klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz).

Medische gegevens

Alle eventuele, nadelige gevolgen voortvloeiende uit het achterhouden van informatie aanwezig in het medisch dossier bij de huisarts, zijn voor verantwoordelijkheid en rekening van de cliënt.

Het sessieproces

Bij aanvraag van een sessie vult u online een formulier in waarin staat: – de vraag waar u antwoord op wil hebben – de intentie voor de sessie(s) – (medisch) relevante gegevens die van belang zijn

andere gegevens waarvan u vermoed dat deze van belang zijn
u gaat akkoord met de privacy verklaring en sessieovereenkomtIn de sessie geef ik antwoord op uw vraag, of leg uit waarom ik dat wel/niet kan doen of u advies geef om een andere hulp- zorgverlener te consulteren. Indien we meerdere sessies doen komen wij dit mondeling overeen en dit leg ik vast in een dossier evenals de hulpvraag en een notitie van het verloop per sessie.